Google+ Followers

sábado, 22 de agosto de 2015

La escritura del purépecha,Purépecha – Español,Español – Purépecha palabras. Esperamos que la transcripción usada en esta edición sea útil, pero de ninguna manera pretendemos que sea determinativa, ya que son los purépechas mismos quienes deben decidir cómo desean escribir su propio idioma.Además de haber ajustado las letras, también hemos ajustado el uso del acento gráfico para que corresponda más al sistema propio del idioma purépecha. Es decir, puesto que normalmente se acentúa la segunda sílaba de la palabra, solamente hemos indicado el acento con tilde cuando se acentúa otra sílaba, mayormente la primera.Purépecha – EspañolAachaati [achäti] hombre ajusï [ajusÄ]  ajo akamba maguey

akuitsi víbora, culebra, serpienteamanhejchakua [ama‚ejchakua]  fruta, antojitosamatsï [amatsÄ]  tejónambajtsïkuni [ambajtsÄkuni] peinarambajtsïtakua [ambajtsÄtakua]  peine, escobetillaambakerani limpiar, pelar ambakerantani sanar ambakiti bueno

ambamandini amanecer, esclarecerambarhini [ambaÌini]  limpiar, labrar

(madera o piedra)ambe enga erokani jarhajka [ambe e‚ga erokani jaÌajka]   esperanzaambe enga no mitinhajka [ambe e‚ga no miti‚ajka]   misterioambokuta calleanchikuarhini [anchikuaÌini]  trabajar anchikuarhiri [anchikuaÌiri]  trabajador anchikuarhita [anchikuaÌita]  trabajo anchperata mandado

andajpinuni nacerandanguni [anda‚guni]  alcanzar

andangutani [anda‚gutani]  acabalar, completarandarhiterani [andaÌiterani]  arrimar, acercaranhajtarhakua [a‚ajtaÌakua]  caderaanhanchakua [a‚anchakua]  pescuezo, cuelloanhanhikua [a‚a‚ikua] bata, camisa, vestido anhaparhakua [a‚apaÌakua]   espinazo anhatapu [a‚atapu]  árbolanhaxurhini [a‚ašuÌini]   pararseanhejchakuarhini [a‚ejchakuaÌini] antojarseantsijkuni estirar antsikuni arrastrar antsitani  jalar

aparhikuarhini [apaÌikuaÌini]   hacer caloraparhini [apaÌini]  tener calor, sudar, quemarseapeenda [apënda] jiloteapopu chayotearhakuni [aÌakuni]  rajararhani [aÌani]  comer, tragar, tomar arhijperani [aÌijperani]  disputar, reñir arhijtsïkpini [aÌijtsÄkpini]  predicar arhini [aÌini]   decir

arhintani [aÌintani]  leer arhirukuni [aÌirukuni]   atajar arho [aÌo]  rastrojo

arhukuni [aÌukuni]  repartir, dividir, partiraspiti  sabrosoatajpini golpear, pegar (a una persona)atajperani peleaatani pegar, golpear, lastimaratantani pintaratarantani venderatarhini [ataÌini]  embarrar, untaratarhukuni [ataÌukuni]  atajar, embarrarle

(de alguna cosa en las narices)atsïkuarhini [atsÄkuaÌini] quejarse, comer

(alguna cosa sin ayuda del otro)auani conejoaxamu [ašamu]  horcón axani [ašani]  enviar, mandar axu [ašu]  aquí

axuani [ašuani] acáaxuni [ašuni] venado

Chcha ustedeschanoata granizocharani tronar, reventar, hacer una explosióncharari reventado, agrietado charhaku [chaÌaku]  criatura, bebé charhapiti [chaÌapiti]  rojo

chatani clavar

chekakua canoachekamiti espinachekarhitani [chekaÌitani]  espinarcherani asustarcheremikua red (para pescar)chéta susto, miedochinini arrugarsechixunda [chišunda] liendrechkári leña, maderachkári uirhipiti [chkari uiÌipiti]  palochkérani aflojar chkuanderakua  mentira chkuanderani mentir chkuanderari mentiroso chkurhini [chkuÌini]  picar chóchu langosta

choperi duro, macizochpíri lumbre, brasachpíri etetsï [chpiri etetsÄ]  luciérnagachpíri k’éri  fogata chuparhini [chupaÌini]  chupar chúri anoche

churikua de nochechútakuarhini [chutakuaÌini]  ahuyentarsechutani corretearchutantani expulsar, corretearchuxani [chušani] seguir

Ch’ch’anakua juego, deporte ch’anakua uandakua chiste ch’anani jugar

ch’anarakua juguete ch’atarani machucar ch’erapiti áspero, rasposo ch’éti  colaEecheri tierra, terrenoecherindu sueloeiakuni ofrecer, prometereianguni [eia‚guni]  avisar, dar avisoéjpu cabeza ekuakuni  doblar ekuarhu [ekuaÌu]  patio enandi  guayaba

eperuni lazareraani [eräni]  mirarerakuni escogereramarhandikua [eramaÌandikua]  luzeramarhaskutani [eramaÌaskutani] iluminar, alumbrareranchini alzar (la vista) erandini amanecer eratsintani  pensar, meditar erhutani [eÌutani]  encender erokani esperar

eroksï [eroksÄ]  comaléskua ojoetsakuni desparramar, extenderetskuni prender (lumbre)

exekuarhintani [ešekuaÌintani]  encontrarse, hallarse (alguna cosa)exeni [ešeni]  verexentani [ešentani]  hallar, encontrarexerani [ešerani]  enseñar, mostrarIx  esteiajchakua almohadaiaminduecha todosiarhatsikata [iaÌatsikata]  orinesiarhatsini [iaÌatsini]  orinariásï [iásÄ]  ahora, hoyiatsistakuarhu [iatsistakuaÌu] despacio, lentoiauakua hielo iauani  lejos, helar iauarhi [iauaÌi]  metate

iauarhukata [iauaÌukata]  adobe ichantskani  acostar (cosa larga) ichapani acostar

ichapini acostarseicharhuta [ichaÌuta]  canoa (de remar)ichuki planoichupani, ichuskuni tortillarichuskuta tortillaietani mezclar, revolverijada ahijadaikiani enojarse

ikiani exeni [ešeni]  odiar ikiata, ikiatapu ira, coraje ikichakueni jajkuni  ensuciar

ikichakueni jásï [jasÄ]  bochornoso, feoikichani asco (tener)ima él, aquélimeecha [imëcha] ellos inchakuni saquear, penetrar inchani entrar

incharani hacer entrar, meter incharhini [inchaÌini]  penetrar incharini adentro

inchatiru tardeinde éseintsïmperakua [intsÄmperakua]  regalo intsïmpini [intsÄmpini] regalar intskuni, intspini dar

intskuntani entregarintspikuarhini [intspikuaÌini]  venderioantani llorar (a gritos) ioarhini [ioaÌini]  llamar iondakuarhu [iondakuaÌu]  tarde iondani  tardar

ióndera jarra, jarroióntki hace tiempoióntki anapu antiguo iorheatani [ioÌeatani]  regar iórhekua [ióÌekua]  río, creciente

iórhekua sapichu [ióÌekua sapichu] arroyo, corrienteiósti largo iotati alto irekani vivir

irepita cuatrocientosireta puebloireta k’éri  pueblo grande, ciudad

irhandurhakua [iÌanduÌakua]   talón, calcañarirhini [iÌini]   enrollar, envolver irhintani [iÌintani]  envolver (otra vez) isingua [isi‚gua]  armadillo

ísï [ísÄ]  asíísku eratani despreciarísku jámani vagarísku jángua [isku ja‚gua]  adulterioitukua salitukua jatarakua salero, tobilloitumiti  saladoitsï [itsÄ]  aguaitsï atajtsïkuni [itsÄ atajtsÄkuni] bautizaritsï uerati [itsÄ uerati]  fuente de agua, manantialitsïmakua [itsÄmakua] agua (para beber)itsïmani [itsÄmani] beberitsukua lecheitsukua akuni mamaritsutani fumar iuikua leña iuini leñar iunuri  curva

iurhiri [iuÌiri] sangreiurhiri tsïtani [iuÌiri  tsÄtani]  sangrariurhitskiri [iuÌitskiri]  soltera, muchacha, jovencitaiurhuntani [iuÌuntani]  gotear, destilariurhurani [iuÌurani]   colariurhuntani [iuÌuntani]  colar (por segunda vez)

iurhuratarakua [iuÌuratarakua]  coladera, coladoriurhurukua [iuÌurukua]  catarro iurhutsiti [iuÌutsiti]  flaco iusïrhukua [iusÄÌukua] catarro ixu [išu] aquíJjaakuarhini [jäkuaÌini]   apurarsejacha hacha jajchutakua calzones jájki  mano

jájki jimbo atani pegar (con la mano)jájkundini apestar; tener olorjajkundiri  apestoso jajkuni  embarrar, ensuciar jakajkuni  creer

jamani cocer; andarjandiajku  solo, únicojanhanharhini [ja‚a‚aÌini] obedecerjanhaskani [ja‚askani], janhastani

[ja‚astani]  entender janhaskua [ja‚askua]  visión janhastakua [ja‚astakua]  explicación janikua  lluvia, nube

janintserakua lloviznajantsiri  piejantspini  servirjantspiri  sirviente, criada, mozojaponda laguna, lagojápu nixtamaljápu t’upuri  cenizajarhaakuni [jaÌäkuni]   agujerar, escoplearjarhaakutarakua [jaÌäkutarakua]  escoplo, formón, broca

jarhakuni [jaÌakuni]   excavarjarhani [jaÌani]   estarjarhoajpikua [jaÌoajpikua]  apoyo, ayudajarhoatani [jaÌoatani]  ayudarjatani montarjatatsikua camajatiri  grande (de edad) jatirini  edad madura (tener) jatsierani  acabar, terminar jatsikuarhini [jatsikuaÌini]  tener

jatsikuarhini úni [jatsikuaÌini uni] enriquecerjatsikuni ponerjatsintani sepultar, plantarjatsirani  echarjauanhini [jaua‚ini]  hondojauamini hondo (agua)jauarakuarhini [jauarakuaÌini], jauarani

levantarsejauiri  pelo, cabello jaxiti [jašiti]  sucio jeiaki ratón

jeiaki iuiri  ratajeiapanhintani [jeiapa‚intani]  gustar, agradarjénchekua temblorjéncheni temblarjeuetani revolver, mezclarji  yojikikua  hipo jikuani  bañarse jimajkani  entonces

jimanga [jima‚ga]   dondejimanga jikuanhajka [jima‚ga jikua‚ajka]  baño (donde se baña)jimbanherantani [jimba‚erantani]  renovarjimbanhi [jimba‚i] nuevo

jimbo porjimini  allíjingoni [ji‚goni]   conjingonikua [ji‚gonikua]  hermana (de mujer)jini  allájirejtani  respirarjirikuarhini [jirikuaÌini]  escondersejirinhani [jiri‚ani], jirinhantani

[jiri‚antani]  buscarjiskani esconderjiuakarhini uerani [jiuakaÌini ueráni] llorar a gritosjiuakuarhikua [jiuakuaÌikua]  grito jiuakuarhini [jiuakuaÌini]  gritar jiuani vomitar

jiuatsï [jiuatsÄ],  ts’ame coyotejo  síjokuni amarrarjonguarhikua [jo‚guaÌikua]  faja jonguarhitini [jo‚guaÌitini]  fajado jorhenani [joÌenani]  saber jorhendani [joÌendani]  enseñar

jorhengua [joÌe‚gua]   enseñanza, sabiduría jorhenguarhini [joÌe‚guaÌini]  aprender jorhenguarhiti [joÌe‚guaÌiti]  discípulo

jorhentani [joÌentani], jorhepintani

[joÌepintani]  calentarse jorheperani [joÌeperani]  calentar jorhepiti [joÌepiti]  caliente

jósku estrellajua jua arhini [aÌini]   ladrarjuáni traerjuantsïkuastani [juantsÄkuastani]  darle vuelta, voltearjuáta cerro, montejuatarhu anapu [juataÌu anapu] silvestrejucha nosotros

jukakuarhini [jukakuaÌini]  ponerse (así mismo)jukari  demasiado jukarini  puesto jukskani sembrar júkua tos

júni  toserjupajtsïni [jupajtsÄni]  bañarse, lavarse la cabezajupakata lavado (ropa)jupakuarhini [jupakuaÌini]  lavar (su ropa)jupani lavar jupikani agarrar jurajkuni  dejar

juramuni  ordenar, mandarjuramuti  gobernante, jefe, amojuramuti jantspiriri  patrón, amojurhani [juÌani]   venir jurhiakua [juÌiakua]   de día jurhiata [juÌiata]   Sol jurhiatikua [juÌiatikua]   día

jurhijkandani [juÌijkandani]   derechajurhimberantani [juÌimberantani] enderezarjurhimbiti [juÌimbiti]   derecho jurhintskua [juÌintskua]  rodilla jurhixakata [juÌišakata]  guisado, frito jurhixani [juÌišani]  guisar, freír juruncha agachadoKka  ykachukuni cortar, trozar

kajtsïkua [kajtsÄkua] sombrerokakatsï [kakatsÄ] chachalacakamachani abrazarkamachakuni abrazar (por el cuello)kamanarhini [kamanaÌini]  abrazar (a un niño)kamapakuni abrazar (por la cintura)kamata atolekamatsïta [kamatsÄta] sesoskambanu campanakándi sordokanguarhinhani [ka‚guaÌi‚ani]  nacerkanguarhinhantani [ka‚guaÌi‚antani] renacerkánharhikua [ká‚aÌikua]  máscara, carakáni ¿cuándo?kanikua mucho, bastante kanindi, kanimu cesto, canasta kantsperata deuda

kantspini deber kapindikua  obscuridad kapindini obscuro, obscurecer kapindu en lo obscuro karakata escrito, escritura

karakata jajki jimbo manuscritokárani  volar karani  escribir karari  escritor

karhajpini [kaÌajpini]   hincharkarhakua [kaÌakua]  arriba

karhamakua [kaÌamakua]  subida, cuesta arribakarhamani [kaÌamani]  subir karharani [kaÌarani]   ascender, subir karhasï [kaÌasÄ] gusano, tejocote karichi borrego

karukuni  romperkatamba lenguakatsarhini [katsaÌini]  morderkatsarhikata [katsaÌikata]  mordidokatsikuni prensar, apretarkauaru barrancakauini emborracharsekauicha borrachokaxumbini [kašumbini] manso, humildekaxurhakua [kašuÌakua]  alakekua escalerakéstakuni apartarse, quitarse kestatani, kenditani quitar kétsikua abajo

kétsimakua bajada kétsini bajar, descender kojti  ancho

kóki sapokomarhikua [komaÌikua]  oración komarhini [komaÌini]  adorar, orar, pedir kómu nitamakua miseria

kómu nitamani ser pobre kóntperata gracia kuájchakuni librar kuájpini defender

kuájpintani salvar, defender, librarkuakarani mojarkuakari  mojado kuanhasï [kua‚asÄ] rana kuanini pedir prestado

kuanitani prestarkuanitkuarhini [kuanitkuaÌini]  dar prestadokuaraki  ardillakuarasï [kuarasÄ] patokuarhaakuni [kuaÌäkuni]  convencer kuarhakuni [kuaÌakuni]  quebrar kuarhukpiti [kuaÌukpiti]  ladrón kuarhukuni [kuaÌukuni]  atajar, robar kuaroxikua [kuarošikua] viruela kuatantani aburrirse

kuatapiti blandito kuatarani cansarse kuáti gemelo kuatsita excremento kúchi puerco kuechenda  saliva

kuenarhini [kuenaÌini]  lamer kuendekurhini [kuendekuÌini] doblarse kuenta úni contar

kuenta úri  contadorkueraakata [kueräkata]  criatura kueratani faltar, desatar kuinguisï [kui‚guisÄ] codo

kuiparhakua [kuipaÌakua]  cargakuiparhani [kuipaÌani]  cargarkuiparhatani [kuipaÌatani]  cargar (a otro en la espalda)kuixurhini [kuišuÌini]  arrodillarsekúmu tuzakunajkani tragar

kunguarhini [ku‚guaÌini]  juntarsekunguarhintani [ku‚guaÌintani]   juntarse

(otra vez) kuntani encontrar kupanda aguacate

kuparhatani [kupaÌatani], kurhutani

[kuÌutani]  agregarkurhajkuarhini [kuÌajkuaÌini]  pedirkurhandini [kuÌandini]  oír, escuchar, entenderkurhanguni [kuÌa‚guni]  entender, comprenderkurhini [kuÌini]   quemarse kurhirakua [kuÌirakua]   cal kurhirani [kuÌirani]   quemar kurhitani [kuÌitani]  agregar, juntar kurhitsi [kuÌitsi]  zopilote

kurucha pescadokurucha p’imani pescarkuruku  guajolotekuskani sonarkustakua instrumento  de músicakustani tocarkutukua, kuturhutani [kutuÌutani] coyuntura, junturakuturani añadir, unirkutsari arenakútsï [kútsÄ] mes; hembra kutsïkua [kutsÄkua] oreja, oído kutsïmiti [kutsÄmiti] vieja kútsïti [kútsÄti] hembraK’k’amakuarhini [k'amakuaÌini]   acabarsek’amanharhintskua [k'ama‚aÌintskua] culpa, pescado

k’amatani acabar, terminar (totalmente)k’amerani amargar k’ameri  amargoso k’amukua cántaro

k’arhakuarhini [k'aÌakuaÌini]  engañarsek’arhanchini [k'aÌanchini]  suspirark’arhani [k'aÌani],  k’arhapini [k'aÌapini] engañark’arhapikua [k'aÌapikua]   engaño k’arhatani [k'aÌatani]   barrer k’arhichakua [k'aÌichakua]  sed k’arhichani [k'aÌichani]  tener sed k’arhingua [k'aÌi‚gua] hambre

k’arhini [k'aÌini], k’arhirani [k'aÌirani] secark’arhintani secarse k’arhiri [k'aÌiri] seco k’arhisï [k'aÌisÄ]  flaco k’auasï [k'auasÄ]  chilek'éni  crecerk’éri  grandek’éri ambe arhini [k’eri ambe aÌini] glorificar, alabar, adorark’éri ireta pueblo grande, ciudadk’éri janikua aguacerok’éri ma chpíri fogata, fogónk’éri xarhintku [k’eri šaÌintku]  muy de madrugadak’esï [k'esÄ] alak’irhimikua [k'iÌimikua]  cosquillask’uanhapiti [k'ua‚apiti]  tieso

k’uanhaskuntani [k'ua‚askuntani]  regresar, devolverk’uanhatsintani [k'ua‚atsintani]  regresar, volverk’uanikuni tirar k’uarani  roncar k’uarapu  alacrán k’uaunchini aullar

k’uengua [k'ue‚gua]   garganta, laringe k’ueramu ocote, madera resinosa k’uetsaperakua  pesa

k’uetsaperani pesar

k’uetsapiti pesado k’uikirhini [k'uikiÌini]  azotar k’uikirhitarakua [k'uikiÌitarakua]  látigo,

chicotek’uikuarhini [k'uikuaÌini]   dormirsek’uimuni  chiflar, silbark’uinchikua fiestak’uinhchakua [k'ui‚chakua]   sueñok’uíni  dormir k’uirakua  petate k’uiriperani  criar k’uiripini  crecer k’uiripita  carne k’uiripu  persona, gente k’uitsiki zorrillo

k’umanchikua casa, moradak’umanda sombrak’umbunharhikua [k'umbu‚aÌikua] cachetek’umsta loma chicak’uratsikua vergüenzak’urhanguarhini [k'uÌa‚guaÌini]  preguntark’urhu [k'uÌú] codornizk’utitsini inclinarse, agacharse

Mma, maechakua  unoma iojkurhakua [ma iojkuÌakua]  una cuartamanamani batir manamatarakua batidor manatakuni batir, mover

manatakata batido, movido manatani mover, menear marhoani [maÌoani]  servir máru  algunos, unos

mátakuni pegarmátakata pegadomáteru otromatirhini [matiÌini]  pellizcarmedia dinero meiampikua pago meremerejkuni brillar miáni pensar

miátani acordarse miiuni contar, conocer miiuri  contador mikani tapar, cerrar míkua tapón

minhani [mi‚ani]   encerrarmintsikani tener fe, confiarmintsikuarhini [mintsikuaÌini]  descansar, reposarmintsinharhikueni [mintsi‚aÌikueni]  ser fielmintsita corazónmintsita jatsikuntani alentar, animar, consolarmirikuarhini [mirikuaÌini]   perder el sentido, olvidarse de alguna cosamisiri chispas (de lumbre)

misitu gatomiskuarhita [miskuaÌita]  tristezamítakua llavemítakuarhini [mitakuaÌini]  abrirsemítani abrirmitini conocer, saber moantani arrepentirse mójtakuni cambiar móndani vaciar

mónharhi [mó‚aÌi] rabioso moskuni cambiar (de lugar), mudar motsini mudarse

murutani arrancarNna xani [šani]  ¿cuánto?naandi [nändi]  madrenaandi k’éri [nändi k'eri]  abuelanakinterku cualquiera nana kútsï [kutsÄ] luna nanaka sapichu niña nani ¿dónde?

nanina ¿cómo? nanita abuela ne ¿quién? niarani llegar

ninirani madurar, cocerniniri  cocido, maduronipiri  grillonirani  irnitamani de paso, pasarno ámbe [nombe] nadano ióstarhari [no iostaÌari]  chaparrono iósti corto

no káni ambakiti corrienteno kosti angostono ma ni uno, ningunono méni nunca no nema nadie no sési  mal

no sési jásï [no sési jásÄ]  feono sési jásï úkua [no sési jásÄ ukua] iniquidad, maldadno sési úri  impíonombe nadanombe jatani vacíonombe jauiri jukari  calvo, pelón nombe rantani borrar, deshacer nótki todavía no

nunuxi [nunuši] mudoOorhemani [oÌemani]  adelantarseorhepani [oÌepani]  adelantarse, adelantePpakarani quedarse, sobrar pámbini acompañar pámpiri compañero

pándi sordopáni llevar; tener diarreapántani acarrear, transportar

parakata mariposaparhakpini [paÌakpini]  mundo parhangua [paÌa‚gua]   piedra de fogón parhantsï [paÌantsÄ] clavo

pasïri [pasÄri] pellejopatakuarhini [patakuaÌini]  apagarsepatani apagarpatsajtsïni [patsajtsÄni]  aprenderpatsani guardarpatsïntsï [patsÄntsÄ]  calvo, pelónpauani mañana penchumikua  boca perejkuni voltear

perentsï jukua [perentsÄ jukua]  tosferinapetani sacarpetantani expulsarpexu kua [pešu kua]  espaldapiani comprarpiiuni desgranarpimbinhasï [pimbi‚asÄ] limpio, santo pimbinhaxikua [pimbi‚ašikua]  santidad pimbinhaxiti [pimbi‚ašiti]  santo

pímu palma pinandikua  paz, calma pinandini  silencio (estar en) pindani  espiar

píntsï, píntsïta [pintsÄ, pintsÄta] espiga de maízpípi jemba hermanopirekua canciónpirenchi hermana (de hombre)

pireni cantarpireri  cantadorpirirantani  adornar piritakua relámpago, rayo piritani  relampaguear piruakua hilo

piruani hilarpitsijkuni caer (de la mano) pitsïnduni [pitsÄnduni] resbalarse pixini [pišini] ampollar

porhechi [poÌechi] olla puátspintani perdonar puátspintsti  perdonador pucharani machucar, aplastar puchurku tierno

purhu [puÌú]  calabazapuruani hervir puruata espuma putimukua beso putimukuni besarP’p’akchakuni empujar p’amekua dolor, dolencia p’amenchakua enfermedad p’amenchati enfermo p’amojkperakua misericordia

p’amondakuarhini [p'amondakuaÌini] lamentar

p’angua [p'a‚gua]   escobap’angua sapichu [p'a‚gua sapichu] escoba chicap’arhajtsïkuni [p'aÌajtsÄkuni] torcer hilop’arhini [p'aÌini]   tocarp’atamu carrizop’ikuarherani [p'ikuaÌerani]  sentirp’ikukua  aguja p’ikuni  cortar p’ikuntani cosechar p’imutantani salvar

p’imutantskuarhini [p'imutantskuaÌini] salvarsep’imutantspiti salvador p’indintani cicatrizar p’indiri  cicatriz

p’irani  recibir, tomar, quitarse p’itajkuarhini [p'itajkuaÌini]  citar p’itani  sacar

p’orhe [p'oÌe]  indígena p’orhembini [p'oÌembini]  visitar p’orhota [p'oÌota]  fosa, agujero p’ukukua gordura, grasa

p’ukuni engordar p’ukuri  gordo, pino p’úmu palma p’undanchatakua  corva

p’unguari [p'u‚guari]  pluma de avep’unitani soplarRrengestï [re‚gestÄ]  cojo

Ssáni  algo, un pocosánititu  muy poco, poquitosapichu  chico sarochani  ronco (estar) seperi  polilla

sési  bien, buenosési arhikuarhini [sesi aÌikuaÌini] alabarse, tener bonito nombresési jásï [sesi jasÄ]  bonito, hermososési jatsintani acomodar bien, componer

sési jimbo de verdad, verdadero sïkuami [sÄkuami] hechicero, brujo sïkuamikua [sÄkuamikua] hechicería,

brujeríasïkuapu [sÄkuapu] araña sïkuiri [sÄkuiri] piel, cuero sïkuitani [sÄkuitani] pelar sïndari [sÄndari] reata

sïnduni [sÄnduni] espeso (estar) sïndurani [sÄndurani] espesar sïni [sÄni]  diente

sïni xexarakua [sÄni šešarakua]  muelasïpakuarhini [sÄpakuaÌini] huirsïpani [sÄpani], sïpatspini [sÄpatspini]  robarsïpatani [sÄpatani]  traicionar sïpatspiri [sÄpatspiri] ladrón sïpiani [sÄpiani]  apestar sïpiari [sÄpiari]  apestoso sïpiata [sÄpiata]  medicina

sïpiata jatsikuni [sÄpiata jatsikuni] curarsïpiruni [sÄpiruni] oler sïraata [sÄräta]  humo sïranda [sÄranda] papel

sïranda arhini [sÄranda aÌini]  leer

sïrangua [sÄra‚gua] raízsïrijtakua [sÄrijtakua] naguas, vestidosïrikuni [sÄrikuni] coser sïrpiri [sÄrpiri]  rayo sïruki [sÄruki] hormiga

sïruki sapichu [sÄruki sapichu] hormiguitasïruri [sÄruri]  uva, bejucosïturhi [sÄtuÌi]  tripa, estómago, barriga sïuamani [sÄuamani]  ahumarse sïuangua [sÄua‚gua] cuerno

sïuangua jimbo atani [sÄua‚gua jimbo atani]  cornearsïuari [sÄuari]  sucio sïuini [sÄuini] remolino sununda  lana, cobija de lana sutupu  bolsa, morral (de pita)

sutupu sapichu  bolsa de pita chicaTtaa [tä]  casataati [täti]  padretaati k’éri [täti k'eri]  abuelotakusï [takusÄ] tela, trapo, ropa viejotakusï úni [takusÄ uni]  remendartamapu viejotambonharhini [tambo‚aÌini]  derrumbar tanantsï [tanantsÄ] tábano tanhaparhakuni [ta‚apaÌakuni]  atrancar tarharani [taÌarani]  levantar, alzar tarhemu [taÌemu]  sauce

tarheni [taÌeni]  arartarheta [taÌeta]  milpa tarhiani [taÌiani]  hacer aire tarhiata [taÌiata]  aire, viento

tarhiata jatsirani [taÌiata jatsirani]  inflartata señortatita abuelotataka muchachotataka sapichu  niñotatsikua despuéstauasï [tauasÄ]  hígadotaxindi [tašindi] sordotaxinharhi [taši‚aÌi]  ciego, tuertoteiarhini [teiaÌini]  lastimartéjki  uñatekaantani [tekäntani] aguantar, sufrir tekaantskua [tekäntskua] paciencia tekarakua angaro, cincel

tekarhini [tekaÌini]  carpintear, cincelar teksarhutani [teksaÌutani] tropezar tékua miel, dulce

témba esposa tembini diez tembucha novio

tembuchakua  casamientotembuchani casarse (hombre)tembunhani [tembu‚ani]  casarse (mujer)teni oloteténi dulce (estar) tepari grueso, gordo tepeni tejer

térani endulzarterekua hongoterekuarhikua [terekuaÌikua]  risa terekuarhini [terekuaÌini]  reír tereni podrirse

teretsikua  tifoideatéri  dulceterojkani medio, mitadterojkani churikua medianocheteronukua patioteroxutini [terošutini] mediodíatexarhini [tešaÌini]  picar tiamu fierro, hierro tikuilichi lagartija

tíndi moscatinguixurhini [ti‚guišuÌini]   arrodillarsetinhakua [ti‚akua],  tinharakua [ti‚arakua] calenturatiosta  templo, iglesia tirhindikua [tiÌindikua]  arete tirhipani [tiÌipani]  colgar tiriapu  elote

tisïki [tisÄki], tisïrhikuarhiti [tisÄÌikuaÌiti] velludo, peludotisïmikua [tisÄmikua] bigote, barbatisïmikua jukari [tisÄmikua jukari] barbón, barbudotixatani [tišatani] prender (lumbre)tkúpu mosquito, zancudotoma chixukua [chišukua] tomatetukuru  tecolotetumbi soltero, joven, mancebotumina dinerotúpu ombligoturhikata [tuÌikata]  garrapata turhipiti [tuÌipiti]   negro turhiri [tuÌiri]  brasa, carbón

tuskuni enterrarT’t’ámu  cuatrot’énkt’enktsïni [t'é‚kt'e‚ktsÄni]  cabeceart’epani regar t’ireni comer t’u  tú

t’uatani escupirt’upuntsï [t'upuntsÄ] canudot’upuri  polvot’urhari [t'uÌari]  jilotet’uruntskani empinarTstsajpani tostar tsakapindu  pedregal tsakapu  piedra tsánda Sol

tsandini hacer calortsanguanhini [tsa‚gua‚ini]  palpitar tsanguarani [tsa‚guarani]  brincar tsanharhikua [tsa‚aÌikua]  sueño tsanharhini [tsa‚aÌini]  soñar

tsápki gavilántsarhantani [tsaÌantani]  colartsarharakua [tsaÌarakua]  cedazo, cernidortsepuni picartserhukua [tseÌukua]  frente tsikakuarhini [tsikakuaÌini]  doblarse tsikakuni doblar

tsikata gallina

tsikata jatakua gallinerotsikini brotartsikintani brotar, retoñartsikintsti retoño tsimani dos tsinapini curar

tsinharhini [tsi‚aÌini] despertarsetsintani resucitar, revivir tsintskua resurrección tsípa mañana

tsipikua vidatsipikuarhini [tsipikuaÌini]  alegrarse, divertirsetsipini alegre (estar) tsípiti crudo, vivo tsípku temprano

tsíri pulga; maíz tsirintsirijkuni temblar tsítantani resucitar tsitarani  exprimir tsïkiata [tsÄkiata]  cesto

ts/ïnchini [tsÄnchini]  tirarse, perderse ts/ïndi [tsÄndi] viuda, viudo tsïntsïkata [tsÄntsÄkata]  muro, pared

tsïntsïri sïnicheri [tsÄntsÄri sÄnicheri]  encíatsïpambiti [tsÄpambiti]  amarillo tsïreri [tsÄreri]  masa, harina ts/ïtani [tsÄtani]  tirar, perder tsïtsïki [tsÄtsÄki]  flor

tsïtsïsï [tsÄtsÄsÄ]  avispa tskandini resbaloso tskanduni resbalarse

tskijkurha [tskijkuÌa]  miserable, avarotsúkua estornudo tsúmba pestaña tsumindi esquina

tsúni estornudartsúntsu ollatsuntsu ióndera jarra tsuparhini [tsupaÌini]  chupar tsurhumbini [tsuÌumbini]  zarzaTs’ts’ame coyote ts’auapiti  delgado ts’éjkuni probar, calar ts’emuni probar (el sabor) ts’eritani medir

ts’eritarakua  medidor, medidats’irakua lombrizts’irapini frío (estar)ts’irapintani enfriarse, refrescarsets’irari  fríots’ïma [ts'Ämá] ellosUuacharhitakua [uachaÌitakua] sarampiónuájpa hijouakasï [uakasÄ] bueyuámba marido, esposouanaakurhani [uanäkuÌani]  pasearseuanakuni cruzaruandajpani saludar, hablaruandajtsïkpini [uandajtsÄkpini]  predicaruandakua palabrauandakuntani acusar (descubrirle un secreto a una persona)uandanhiakuarhini [uanda‚iakuaÌini] afligirse

uandanhiata [uanda‚iata]  tristezauandani hablar uandantani  avisar uandantskua historia, cuento uandanuntani  despedirse uandari hablador

uandatsikuarhini [uandatsikuaÌini] rezaruandauandamiti hablador (persona que platica mucho)uándikpiti homicida uandikuni matar uandikuti matador

uandontskuarhini [uandontskuaÌini] platicaruandontskuarhita [uandontskuaÌita] pláticauanhamukuni [ua‚amukuni]  orillauánikua muchos uanojtakuni rebasar uanokuni cruzar

uaparhikua [uapaÌikua]  cedro uarhamukuni [uaÌamukuni]  afilar uarhani [uaÌani]  bailar

uarhasï [uaÌasÄ] camote uarhiiti [uaÌiiti]   mujer uarhikua [uaÌikua]  muerte uarhini [uaÌini]  morir

uarhiperakua [uaÌiperakua]  pelea, guerrauarhipini [uaÌipini]  pelear uarhiri [uaÌiri]   muerto, cadáver uarhokua [uaÌokua]  red (para pescar) uarhoni [uaÌoni]  pescar

uarhotani [uaÌótani]  sacudir, rozar uasïsï [uasÄsÄ]  murciélago uatsotakua cerca de madera uatsotani  cercar

uauapu abejauauapu k’éri  abeja grande, abejón

uauarhini [uauaÌini]  sacudiruaxakani [uašakani] sentarseuaxantsïkua [uašantsÄkua]  silla, asiento, bancouaxantsïkua sapichu [uašantsÄkua sapichu]  banquitoueenakuarhu [uënakuaÌu]  principioueénani [uënani] principiarueénani anapu [uënani anapu] primero ueerani [uërani]  salir (a un viaje) uekajchakua collar (de mujer)

uekamini caer (al agua)uekani quereruekorhini [uekoÌini]  caeruekperakua amor uekpini amar uekua lágrima

uembini querer mucho (a una persona)uéramani en la salida, en la orilla de un pueblouerandu jupindi huérfano uérani salir (de la casa) uerani llorar

uexurhini [uešuÌini] añouíchu perrouikixkandani [uikiškandani] izquierdauinani reciouinatani envolveruinhamarhini [ui‚amaÌini]  exigir uinhapikua [ui‚apikua]   poder, fuerza uinhapini [ui‚apini]   fuerte, tener fuerza uinhapiti [ui‚apiti]   fuerte

uiniarhani [uiniaÌani]  llenarse (el estómago)uinirani llenar uiniri  lleno uiramu laja

uirhijpini [uiÌijpini]   rodar

uirhipiti [uiÌipiti]   redondouiriani  correruiriari  corredor, persona que corre uiriatani hacer correr, corretear uirikani  asar

uitsakua zacateuitsindikua ayeruitsindikua chuskuni anteayer uixujtsïtakua [uišujtsÄtakua]  peine ujchakurani bendecir

úkua trabajo, obra, quehacerúkua enga enkargarinhaka  [ukua e‚ga e‚kargiri‚aka]  ministerioúkuri  tlacuacheumirhukuni [umiÌukuni]  ahogarumirhuni [umiÌui]  ahogarse úni hueso; hacer, poder úntani armar, componer úntskantani adornar upaskuni sumir, hundir úrakua utensilio uraperantani blanquear urapiti  blanco

urhani [uÌani]  jícaraurhi [uÌi]   narizúrhuata [uÌuata]  zapote urhukata [uÌukata]  molido urhuni [uÌuni]  moler urhuri [uÌuri]   molendero utasï [utasÄ] todavía

utuksï [utuksÄ] concha, caracoluxuta [ušuta] llaga

Xxakua [šakuá] quelitexanharani [ša‚arani]  caminar, andar xanharapani [ša‚arapani]  caminando xanharu [ša‚aru]  camino, calle xanirani [šanirani] marchitar

xanoata [šanoata]  granizoxapo [šapó]  jabónxaramita [šaramita]  bofe, pulmónxarhantani [šaÌantani]  aparecerxarhatani [šaÌatani]  mostrar, hacer aparecerxarhiani [šaÌiani]  nadarxárhini [šáÌini]  tempranoxarhiperani [šaÌiperani]  agriar, leudar xarhipini [šaÌipini]  agrio (ponerse) xarhipiti [šaÌipiti]  agrio

xarhisï [šaÌisÄ]  rataxatini [šatini]  tardexenchakuarhini [šenchákuaÌini] balancearsexengua [še‚gua]  capulínxepiti [šepiti]  perezoso, flojoxerentani [šerentani]  descomponer, derribarxeretani [šeretani]  alborotar xexakua [šešakua]  chicle xexani [šešani]  masticar

xirhimikua [šiÌimikua]  cosquillas xukani [šukani] regañar xukuparhakua [šukupaÌakua] ropa

xukuparhakua p’irani [šukupaÌakua p'irani]  desnudarsexukuparhantani [šukupaÌantani] vestirsexúmu [šumu] neblinaxunhanda [šu‚anda]  resinaxunhanda k’uajtsïtakua [šu‚anda k'uajtsÄtakua] copal

xurhata [šuÌata]  algodón xurhijki [šuÌijki]  curandero xuxumarhata [šušumaÌata]  rocíoEspañol – PurépechaAabajo kétsikuaabeja uauapu, kolmena

abeja grande, abejón uauapu k’éri

abrazar kamachani

abrazar a un niño kamanarhini [kamanaÌini]

abrazar por el cuello kamachakuni

abrazar por la cintura kamapakuni

abrir  mítani

abrirse  mítakuarhini [mítakuaÌini]

abuela nanita, naandi k’éri [nändi k'eri]abuelo tatita, taati k’éri [täti k'eri]aburrirse  kuatantaniacá axuani [ašuani]acabalar andangutani (completar)

[andá‚gutani]acabar k’amatani, jatsierani

acabarse k’amakuarhini  [k'amákuaÌini]

acarrear pántaniacercar andarhiterani [andáÌiterani] acomodar sési jatsintani (bien) acompañar pámbini, pámbitani acordarse  miántani, miáni

acostar  ichapani; ichantskani (cosa larga)

acostarse  ichapini

acusar uandakuntaniadelantarse orhemani [oÌemani], orhepani uerani [oÌépani uérani]adelante  orhepani [oÌepani]

adentro inchariniadobe iauarhukata [iauáÌukata], iauarhikata [iauáÌikata]adorar k’éri ambe arhini [k’eri ambe aÌini], komarhini [komaÌini]

adornar úntskantani, pirirantani adulterio ísku jángua [isku ja‚gua] afilar  uarhamukuni [uaÌamukuni],

uarhamukuntani [uaÌámukuntani]afligirse uandanhiakuarhini [uandá‚iakuaÌini]aflojar  chkéraniagacharse  k’utitsini

agachado  juruncha

agarrar  jupikaniagradar jeiapanhintani [jeiapa‚intani]agregar kúparhatani [kúpaÌatani], kúrhutani [kúÌutani], kúrhitani [kúÌitani]agriar  xarhiperani [šaÌíperani]agrietado charariagrio xarhipiti [šaÌípiti]

ponerse agrio xarhipini [šaÌipini]

agua itsï [itsÄ]

agua para beber itsïmakua [itsÄmakua]

aguacate  kupanda aguacero  k’éri janikua aguantar  tekaantani [tekäntani] aguja  p’ikukua

agujerar jarhaakuni [jaÌäkuni] agujero p’orhota [p'oÌota] ahijada ijada

ahogar umirhukuni [umíÌukuni]

ahogarse  umirhuni [umíÌuni]

ahora iasï [iasÄ]ahumarse sïuamini [sÄuámini], sïuamikuarhini [sÄuamikuaÌini]ahuyentar chútani

ahuyentarse  chútakuarhini  [chútakuaÌini]

aire tarhiata [taÌiata]

hacer aire tarhiani [taÌiani]

ajo ájusï [ájusÄ]

ajustar uinhamu jatsini [ui‚amu jatsini] ala  k’esï [k'esÄ], káxurhakua [kášuÌakua] alabar k’éri ambe arhini [k’eri ambe aÌini]

alabarse  sési arhikuarhini [sesi aÌikuaÌini]

alacrán k’uarapualborotar xeretani [šerétani] alcanzar andanguni [anda‚guni] alegrarse tsípikuarhini  [tsípikuaÌini] alegre tsípini (estar)

alentar mintsita jatsikuntanialgo sanialgodón xurhata [šuÌata]algunos  máru almohada iájchakua alto iótati

alumbrar eramarhaskutani [erámaÌaskutani], t’ímarhaskutani [t'imaÌaskutani]alzar tarhatani [taÌátani]

alzar la vista eranchini

allá jiniallí  jiminiamanecer erandini, ambamandiniamar uékpini amargar k’amerani amargo k’ameri

amarillo tsïpambiti [tsÄpámbiti]amarrar  jótani, jókuni amo juramuti jantspiriri amor uékperakua ampollar pixini [pišini] ancho kósti, kójti

andar xanharani [ša‚árani]angaro tekarakuaangosto  no kóstianimar mintsita jatsikuntanianoche chúrianteayer  uitsindikua chúskuni, jiniani uitsindikuaantiguo ióntki anapuantojarse  anhejchakuarhini [a‚éjchakuaÌini] antojitos  amanhejchakua [ama‚éjchakua] añadir kuturhutani [kutúÌutani], kuturani año uéxurhini [uéšuÌini]

apagar pátani

apagarse  pátakuarhini [pátakuaÌini]

aparecer xarhantani [šaÌántani]

hacer aparecer xarhatani [šaÌatani] apartarse  késtakuni, kendikuni apestar sïpiani [sÄpiani], jájkundini

apestoso  sïpiari [sÄpiari], jájkundiriaplastar pucharaniapoyo jarhoajpikua [jaÌoájpikua]aprender jorhenguarhini [joÌé‚guaÌini], patsajtsïni [patsájtsÄni]apretar katsikuni, tskikuniapurarse  jákuarhini [jákuaÌini], jaakuarhini [jäkuaÌini], chkapintaniaquel ima, indeaquí axu [ašú], ixu [išú] araña sïkuapu [sÄkuapu] arar  tarheni [taÌeni] árbol anhatapu [a‚átapu] ardilla  kuaraki

arena kutsariarete  tirhindikua [tiÌíndikua]armadillo isingua [isi‚gua]armar  úntani arrancar  murutani arrastrar  antsikuni arrepentirse  móantani arriba  karhakua [kaÌákua]

arrimar  andarhiterani [andaÌiterani]arrodillarse tinguixurhini [ti‚guíšuÌini], kuíxurhini [kuíšuÌini]arroyo iorhekua sapichu [ioÌekua sapíchu]arruga, arrugarse  chininiasar  uirikaniascender  karharani [kaÌárani]asco  ikichani (tener)así  ísï [isÄ], arisï [arísÄ]asiento  uaxantsïkua [uašántsÄkua]áspero ch’erapiti,  choperiasustar  cheraniatajar  kuárhukuni [kuáÌukuni], atarhukuni [atáÌukuni], arhirukuni [aÌírukuni]atole kamataatrancar tanhaparhakuni [ta‚ápaÌakuni], uanhaparhatani [ua‚ápaÌatani]aullar  k’uaunchiniavaro tskijkurha [tskijkuÌa]avisar eianguni [eiá‚guni], uandantani, aianguni [aiá‚guni]avispa tsïtsïsï [tsÄtsÄsÄ]ayer uitsindikuaayuda jarhoajpikua [jaÌoájpikua]

ayudar jarhoatani [jaÌoátani], jarhoajpini [jaÌoájpini]azotar k’uikirhini  [k'uikíÌini]Bbailador uarhari [uaÌari] bailar  uarhani [uaÌani] baile uarhakua [uaÌakua]

bajada kétsimakua, kétsimandubajar  kétsinibalancearse  xenachakuarhini [xenachakuaÌini]balanza ts’éritarakuabanco uaxantsïkua [uašántsÄkua]

banquito uaxantsïkua sapichu [uašántsÄkua sapichu]

bañar jikuarani, jupajtsïtani [jupajtsÄtani]

bañarse  jikuakuarhini [jikuákuaÌini], jikuani, jupajtsïni [jupájtsÄni]

baño jimanga jikuanhajka [jima‚ga jikua‚ajka]barba tisïmikua [tisÄmikua]barbudo tisïmi [tisÄmi], tisïmikua jukari [tisÄmikua jukari]barranco kauarubarrer  k’arhatani [k'aÌátani] barriga sïturhi [sÄtuÌi] bastante  kánikua

bastimento  t’irekua pákuarhikua [pákuaÌikua]bata anhanhikua [a‚a‚ikua]batidor manatatarakuabatir  manamani, manatakatabautizar itsï atajtsïkuni [itsÄ atájtsÄkuni]bebé charhaku [chaÌaku] beber itsïmani [itsÄmani] bebida itsïmakua [itsÄmakua] bejuco sïruri [sÄruri]

bendecir újchakurani besar  putimukuni beso  putimukua

bien sési

estar bien sési jatsini bigote  tisïmikua [tisÄmikua] blanco urapiti

blando kuatapitiblanquear uraperantani, urapiti ataniboca penchumikuabochornoso ikichakueni  jasï [ikíchakueni jasÄ]bofe xaramita [šarámita]bolsa

bolsa de pita sutupu

bolsa de pita chica sutupu sapichu

bonito sési jásï [sesi jasÄ], kuauk jásï [kuauk jasÄ]borracho kauichaborrar  nombeerantani [nombërantani]borrego karichibrasa chpíri, turhiri [tuÌiri]brillar  meremerejkunibrincar tsanguarani [tsa‚guárani] broca jarhaakutarakua [jaÌäkutarakua] brotar  tsikini

brujería  sïkuamikua [sÄkuámikua]brujo sïkuami [sÄkuami] bueno ambakiti, sési buey uakasï [uakasÄ]

burlar  teresamurhani [terésamuÌani]buscar  jirinhani [jirí‚ani], jirinhantani [jirí‚antani]

Ccabecear  t’énk t’enk tsïni [t'é‚kt'e‚ktsÄni]cabello jauiricabeza éjpucachete kumbunharhikua  [kumbú‚aÌikua], charhonharhikua [chaÌó‚aÌikua]cada mándanicadáver uarhiri [uaÌiri]cadera anhajtarhakua [a‚ájtaÌakua]caer uekorhini [uekóÌini] caer en el agua uekamini caérsele de la mano pitsijkuni

cal kurhirakua [kuÌírakua] calabaza purhu [puÌu] calar ts’éjkuni

calcañar irhandurhakua [iÌánduÌakua]calentar jorheperani [joÌéperani]

calentarse jorhepintani [joÌépintani], jorhentani [joÌéntani]

calentura tinhakua [ti‚akua], tinharakua [ti‚árakua]caliente jorhepiti [joÌépiti]calle xanharu [ša‚aru], ambokutacalma pinandikuacalor

hacer calor tsándini, aparhikuarhini [apáÌikuaÌini]

tener calor aparhini [apáÌini]

calvo patsïntsï [patsÄntsÄ], nombe jauiri jukari

calzones jájchutakua,  t’ipijchukua cama jatatsikua, kantsïri [kantsÄri] cambiar móskuni, móstakuni

cambiarlo de lugar moskuni

caminar xanharani [ša‚árani]

caminando xanharapani [ša‚arapani] camino xanharu [ša‚aru], ambokuta camisa  anhanhikua [a‚á‚ikua], kamisa

camote  uarhasï [uaÌasÄ] campana kambanu canasta kanindi, kanimucanción pirekuacanoa chekakua,

canoa de remar  icharhuta [icháÌuta]

canoso  t’upuntsï [t'upuntsÄ]cansarse  kuatarani cantador pireri cantar pireni cántaro k’amukua

canudo t’upuntsï [t'upuntsÄ] caña isïmba [isÄmba] capulín xengua [še‚gua]

cara kánharhikua [ká‚aÌikua] caracol utuksï [utuksÄ] carbón turhiri [tuÌiri]

carga kuíparhakua [kuípaÌakua]cargar kuíparhani [kuípaÌani], sïrurutani [sÄrurutani]

cargar a otro en la espalda  kuíparhatani [kuípaÌatani]

carne k’uiripitacaro jukaparhakua [jukápaÌakua] carpintear  tekarhini [tekaÌini] carrizo p’atamu

casa  k’umanchikua, taa [tä]casamiento  tembuchakuacasarse tembuchani (hombre); tembunhani [tembú‚ani], uambuchani (mujer)catarro iurhurukua [iuÌúrukua], iúsïrhukua [iúsÄÌukua]cedazo tsarharakua [tsaÌarakua]

cedro uáparhikua [uápaÌikua]cenar t’ireniceniza japu chkari, japu t’upuri, t’upuri japucerca uatsótakua (de madera)cercar uatsotanicernidor tsarharakua [tsaÌárakua]cerrar  míkanicerro juatacesto  kanindi, tsïkiata [tsÄkiata], kanimucicatriz p’indiri cicatrizar p’indintani ciego taxinharhi [taší‚aÌi] cielo auanda

cincel tekarakuacincelar tekarhini [tekáÌini]citar p’itajkuarhini [p'itájkuaÌini]ciudad ireta k’ériclavar chátaniclavo parhantsï [paÌantsÄ] cobija sununda (de lana) cocer ninirani

cocido niniri, ninirakata codo kuinkuisï [kui‚kuisÄ] codorniz k’urhu [k'uÌú] cojo rengetsï [re‚getsÄ] cola ch’éti

colador iurhuratarakua [iuÌúratarakua], tsarharakua [tsaÌárakua]colar iurhurani [iuÌúrani], iurhurantani [iuÌúrantani] (por segunda vez); tsarhani [tsaÌani], tsarhantani [tsaÌantani]colgar tirhipani [tiÌípani] collar uekajchakua colmena uauapu, kuípu comal eroksï [eroksÄ]

comer  arhani [aÌani], t’ireni

comer algo sin ayuda atsïkuarhini [atsÄkuaÌini]

comida t’irekua cómo ¿nanina? compañero  pámpiri

completar andangutani [andá‚gutani] componer  sési jatsintani,  úntani comprar piani

comprender kurhanguni [kuÌa‚guni]con jingoni [ji‚goni] concha utuksï [utuksÄ] conejo auaniconfiar mintsikaniconocer  mítini (persona), miiuni (lugar)consolar  mintsita jatsikuntanicontador kuenta p’ikuri, kuenta úri, miiuri

contar kuenta úni, miiuni convencer  kuarhaakuni [kuaÌäkuni] copal  xunhanda k’uájtsïtakua [šu‚anda

k'uájtsÄtakua] coraje ikiata, ikiatapu corazón mintsita

cornear sïuangua jimbo atani [sÄua‚gua jimbó atani]corredor uiriari (persona)correr uiriani

hacer correr uiriatani, chútani corretear uiriatani, chútantani corriente  no káni ambakiti

corriente  iorhekua sapichu [ioÌekua sapichu]

(arroyo)cortar p’ikuni, kachukuni

corto no iósticorva p’undanchatakua cosechar  p’ikuntani coser  sïrikuni [sÄrikuni]

cosquillas  xirhimikua [šiÌímikua], k’irhimikua [k'iÌímikua]coyote  jiuatsï [jiuatsÄ], ts’amecoyuntura kutukuacrecer k’éni, k’uiripini, t’arhexini [t'aÌešini]creciente  iorhekua [ioÌekua]creer jakajkunicriada jántspiricriar  k’uiriperani, t’arhexerani [t'aÌéšerani]criatura kueraakata [kueräkata],  charhaku [chaÌaku]crudo tsípiticruzar uanokuni, uanakuni cualquiera nakinterku cuándo ¿káni?

cuánto ¿na xani? [¿na šáni?]cuarta ma iójkurhakua [ma iójkuÌakua] (una)cuatro t’ámucuatrocientos  t’ámu sientu, ma irepita cuello anhanchakua [a‚ánchakua] cuento uandantskua

cuerno sïuangua [sÄua‚gua]cuero sïkuiri [sÄkuiri]cuesta arriba  karhamakua [kaÌamakua]culebra akuitsiculpa k’amanharhintskua [k'amá‚aÌintskua]curandero xurhijki [šuÌijki]curar sïpiata jatsikuni [sÄpiata jatsíkuni], tsinapinicurva iunuri

Chchachalaca  kakatsï [kakatsÄ] chaparro no ióstarhari [no ióstaÌari] chapeado  charhonharhi [chaÌó‚aÌi] chayote  apopu

chicle xexakua [šešakua]chico sapichuchicote k’uikirhpitarakua  [k'uikíÌpitarakua]chiflar k’uímunichilacayote  t’ikatsï [t'ikatsÄ]chile k’auasï [k'auasÄ]chispa misirichiste  ch’anakua uandakuachupar chuparhini [chupáÌini], tsuparhini [tsupáÌini]Ddar  íntskuni, intspini

dar aviso eianguni [eia‚guni]

dar prestado kuanitkuarhini [kuanitkuaÌini]

deber kántspinidébil iurhitsiti [iuÌítsiti],  no uinhapiti [ui‚ápiti]decirle arhini [aÌini]defender kuájpini, kuajpintanidejar jurajkuni delgado ts’auapiti demasiado  jukari deporte ch’anakua

derecha jurhijkandani [juÌíjkandani]derecho jurhimbiti [juÌímbiti],  jurhimbitku [juÌímbitku]derribar  xerentani [šeréntani]derrumbar t’ambonharhini [t'ambó‚aÌini], uekopantani

desatar kueratani, kuerakunidescansar  mintsikuarhini [mintsíkuaÌini]descender  kétsinidescomponer xerentani [šeréntani]desgranar piiunideshacer nombe rantani [nomberantani]desnudarse xukuparhakua p’irani [šukúpaÌakua p'irani]despacio  iatsistakuarhu  [iatsístakuaÌu]desparramar  etsakunidespedirse  uandanuntani, axantani [ašantani]despertarse  tsínharhini [tsí‚aÌini]despreciar  ísku eratanidespués  tátsikuadestilar iurhuntani [iuÌuntani]deuda kántsperatadevolver k’uanhkskuntani [k'ua‚kskuntani], k’uanhaskuntani [k'ua‚askuntani]día jurhiakua [juÌíakua], jurhiatikua [juÌíatikua]dicho uandakata diente s/ïni [sÄni] diez témbini

dinero media, tuminadiscípulo jorhenguarhiti [joÌé‚guaÌiti] disputar arhijperani [aÌíjperani] divertirse  tsipikuarhini [tsipikuaÌini] dividir  arhukuni [aÌukuni]

doblar ekuakuni

doblarse tsikakuni, tsikakuarhini [tsikákuaÌini], kuendekurhini [kuendekuÌini]

dolencia p’amekua doler p’ameni dolor p’amekua

donde jimanga [jima‚ga]dónde ¿nani?dormir  k’uíni

dormirse k’uíkuarhini [k'uikuaÌini]

dos tsimanidulce téni, tékua, tériduro choperiEechar játsiraniedad jatiri

tener edad madura jatirini

él imaelote  tiriapuellos ts’ïma [ts'Ämá], imeecha [imëcha]embarrar jájkuni, atarhini [atáÌini]

embarrarle de algo en las narices

atarhukuni [ataÌukuni] emborracharse  kauini embrocar t’arhanhini [t'aÌá‚ini]

empezar ueénani [uënani] empinar t’uruntskani empujar p’ákchakuni

encargar patsajkuarhini [patsájkuaÌini]encender  t’inatani, tixatani [tišatani], erhutani [eÌutani]

encerrar mínhani [mí‚ani],  onhani [o‚ani] encía tsïntsïri sïnicheri [tsÄntsÄri sÄnicheri] encontrar exentani [ešéntani], kúntani

encontrarse  exekuarhintani [ešekuaÌintani]

(alguna cosa)

enderezar jurhimberantani [juÌímberantani]endulzar téranienfermar p’amenchani

enfermedad p’amenchakuaenfermo p’amenchatienfriarse  ts’irapini, ts’irapintaniengañar k’arhani [k'aÌáni], k’arhapini [k'aÌapini]

engañarse k’arhakuarhini  [k'aÌakuaÌini]

engaño k’arhaperakua [k'aÌáperakua], k’arhapikua [k'aÌapikua]engordar tepani, p’ukunienojarse  ikianienriquecer jatsikuarhiri úni [jatsikuaÌiri uni] enrollar irhini [iÌini], irhintani [iÌíntani] enseñanza jorhengua [joÌé‚gua]

enseñar  jorhendani [joÌendani], exerani [ešérani]ensuciar ikichakueni jájkunientender jánhaskani [já‚askani], kurhandini [kuÌandini], kurhanguni [kuÌa‚guni]

hacer entender  janhastani [ja‚astani]

enterrar túskuni, jatsintanientonces  jimajkanientrar  inchani

hacer entrar  incharani entregar íntskuni, íntskuntani enviar axani [ašáni]

envolver irhini [iÌíni], uinatani

envolver otra vez irhintani [iÌintani] equivocarse k’arhakuarhini  [k'aÌákuaÌini] escalera  kékua

esclarecer  ambamandiniescoba p’ángua [p'á‚gua]

escoba chica p’ángua sapichu [p'á‚gua sapichu]

escobetilla ambajtsïtakua [ambajtsÄtakua]escoger  erakuniesconder  jískani

esconderse  jirikuarhini [jiríkuaÌini]

escoplear jarhaakuni [jaÌäkuni]escoplo jarhaakutarakua  [jaÌäkutarakua]escribir  karani

escrito  karakata escritor  karari escritura  karakata

escuchar kurhandini  [kuÌandini], kurhandini ambe [kuÌándini ambe]escupir  t’uátaniése  indeespalda  péxu [péšu]espantar  chéraniesperanza  ambe énga erokani jarhajka [ambe e‚ga erókani jaÌájka], ambe énga erokuarhini jarhajka [ambé é‚ga erókuaÌini jaÌájka]esperar  erokaniespesar  sïndurani [sÄndúrani]espeso  sïnduri [sÄnduri]

estar espeso sïnduni  [sÄnduni]

espiar  píndaniespiga de maíz píntsï [píntsÄ], píntsïta [píntsÄta]espina  chekamitiespinar  chekarhitani [chekáÌitani] espinazo  anhaparhakua [a‚ápaÌakua] esposa  témba

esposo  uámbaespuma  puruata, k’uruataesquina tsumindi estar  jarhani [jaÌani] éste  i, ari

estirar  antsijkuni estómago  sïturhi [sÄtuÌi] estorbar  ójkutani estornudar tsúni estornudo  tsúkua estrella  jósku

excavar jarhakuni [jaÌákuni]excremento  kuatsitaexigir uinhamarhikuni [ui‚ámaÌikuni]

explicación  jánhastakua [já‚astakua]explosión  charani (hacer)exprimir tsitaraniexpulsar chútantani, petantaniextender etsakuniFfaja  jónguarhikua [jó‚guaÌikua]

fajado jónguarhitini [jó‚guaÌitini]

faltar  kueratanife mintsikani (tener)feo ikichakueni jásï [jásÄ], no sési jásï [jásÄ] fiel mintsínharhikueni [mintsí‚aÌikueni]  (ser) fierro  tiamu

fiesta  k’uínchikuaflaco k’arhisï [k'aÌisÄ], iurhutsiti [iuÌútsiti]flojo xépiti [šépiti]flor  tsïtsïki [tsÄtsÄki]fogata, fogón k’éri ma chpíri, chpíri k’éri

fogón parhangua [paÌa‚gua] (piedra de) formón jarhaakutarakua [jaÌäkutarakua] fosa p’orhota [p'oÌota]

freír  jurhixani [juÌíšani] frente  tsérhukua [tséÌukua] frijol  t’atsïni [t'atsÄni]

frío  ts’irapiti, ts’irari

estar frío  ts’irapini

frito  jurhixakata [juÌíšakata]

fruta  amanhejchakua [ama‚éjchakua] fuente itsï uerati [itsÄ uerati] (agua) fuerte  uinhapiti [ui‚ápiti], uinhapini

[ui‚apini]fuerza uinhapikua [ui‚ápikua]

tener fuerza uinhapini [ui‚apini]

fumar  itsutani

Ggallina tsíkatagallinero tsíkata jatakua garganta k’uengua [k'ue‚gua] garrapata turhikata [tuÌikata] gatear uisïkurhini [uisÄkuÌini] gato misitu

gavilán tsápkigemelo kuáti

gemelos kuáticha

gente  k’uiripuglorificar k’éri ambe arhini [k’eri ambé aÌini]gobernante  juramutigolpear atani, atajpinigordo tepari, p’ukuri, p’ukurakata

gordura p’ukukua

gotear iurhuntani [iuÌúntani], ts’orhenani [ts'oÌénani]gracia kóntperatagrande k’éri

grande de edad jatiri

granizo xanuata [šanuata], chanoata, ch’anuatagrasa p’ukukua, tamarigrillo t’irhijki [t'iÌijki], nipiri gritar  jiuakuarhini [jiuákuaÌini] grito jiuakuarhikua [jiuákuaÌikua] grueso tepari, teiapiti

guajolote  kuruku guardar patsani guayaba enandi

guerra uarhiperakua [uaÌíperakua]guisar jurhixani [juÌišani], jurhixakata [juÌišakata]gusano  karhasï [kaÌasÄ]gustar áspimuni, jeiapanhintani [jeiápa‚intani]

Hhablador uandari, uandauandamitihablar uandani

hablarle uandajpani

hacer únihacha jachahallar  exentani [ešéntani]

hallarse exejperantani [ešéjperentani], exekuarhintani [ešékuaÌintani]

hambre k’arhingua [k'aÌi‚gua]harina tsïreri [tsÄreri]hechicería  sïkuamikua [sÄkuámikua]hechicero  sïkuami [sÄkuami]helar iauanihembra kútsï [kútsÄ], kútsïti [kútsÄti]hermana

hermana de hombre pirenchi

hermana de mujer jingonikua [ji‚gónikua]

hermano pípi jemba hermoso  sési jásï [jasÄ] hervir  puruani, puruatani hielo iauakua

hierro tiamuhígado tauasï [tauasÄ]hijo uájpa hilar  piruani hilo piruakua

hinchar karhajpini [kaÌájpini]hipo jikikua

historia uandantskua hollar t’auajchakuni hombre achaati [achäti] homicida uándikpiti homicidio uándikpini hondo jauanhini [jauá‚ini]

hondo jauamini (agua)

hongo terekuahorcón axambi [ašambi], axamu [ašamu]hormiga sïruki [sÄruki]

hormiguita sïruki sapichu [sÄruki sapichu]

hoy iásï [iasÄ]hoyo p’orhota [p'oÌota] huérfano uerandu jupindi hueso  úni

huir  sïpakuarhini [sÄpákuaÌini] humilde kaxumbiti [kašúmbiti] humo sïraata [sÄräta]

hundir upaskuni

hundirse uekaminiIiglesia tiostailuminar eramarhaskutani [erámaÌaskutani]impío no sési úriimputar

imputado kuenta úkata inclinarse k’utitsini incrédulo no jakajkuti

indígena p’orhe [p'oÌé]inflamar karhajpini [kaÌájpini]inflar  tarhiata jatsirani [taÌiata jatsírani]iniquidad pekadu, k’amanharhintskua [k'ama‚aÌintskua], no sési jásï úkua [no sesi jasÄ ukua]instrumento kústakua (musical)ir  niraniira  ikiata, ikiatapu

izquierda uikixkandani [uikíškandani]Jjabón xapo [šapó], juparakuajalar  antsitanijarra, jarro  tsúntsu iónderajefe  juramutijícara urhani [uÌani]jilote t’urhari [t'uÌari],  apeenda [apënda]joven tumbi

jovencita iurhitskiri [iuÌitskiri], iurhitskiri sapichu [iuÌítskiri sapichu]

juego ch’anakua jugar ch’anani juguete  ch’anarakua

juntar  kurhitani [kuÌitani]

juntarse kúnguarhini [kú‚guaÌini]

juntarse otra vez kunguarhintani [ku‚guaÌintani]

juntura  kutukuaLlabrar  ambarhini [ambáÌini]ladrar  jua jua arhini [juajua aÌini]ladrón sïpatspiri [sÄpátspiri], kuárhukpiti [kuáÌukpiti]lagartija tikuini, tikuilichilago japondalágrima uekualaguna japonda, japonda sapichulaja  uiramulamentar p’amondakuarhini [p'amóndakuaÌini]lamer kuenarhini [kuenáÌini]

lana sununda langosta chóchu largo iósti

laringe k’uengua [k'ue‚gua]lastimar teiarhini [teiáÌini], atanilátigo k’uikirhitarakua [k'uikiÌitarakua]lavar jupani, juparhini [jupáÌini]

lavarse la cabeza jupajtsïni [jupajtsÄni] lavarse  su ropa jupakuarhini [jupakuaÌini] lavado jupakata (ropa)

lazar eperunilazo sïndari [sÄndari]leche itsukualeer arhintani [aÌíntani], sïranda arhini [sÄranda aÌini]lejos iauanilengua katambalento iatsistakuarhu [iatsístakuaÌu]leña chkári, iuikualeñar iuinileudar sarhiperani [saÌiperani]levantar jauatani, tarharani [taÌárani], tarhatani [taÌátani], karhatani [kaÌátani]

levantarse  jauarani, jauarakuarhini [jauarakuaÌini]

librar  kuájchakuni, kuájpintaniliendre chixunda [chišunda]limpiar  ambarhini [ambaÌini], ambakeranilimpio pimbinhasï [pimbi‚asÄ]loco mónharhi [mó‚aÌi] lodo astïmu [astÄmu] loma k’úmsta

lombriz ts’irakualuciérnaga chpíri etetsï [etetsÄ]lumbre chpíriluna nana kukula, nana kútsï [nana kútsÄ]luz eramarhandikua [eramaÌandikua]

LLllaga uxuta [ušuta] llamar  ióarhini [ioaÌini] llave mítakua

llegar niárani, niántanillenar uinirani

llenarse uinini, uiniarhani [uiniáÌani]

lleno uinirillevar páni

llevar a su lugar pántani

llorar  uerani

llorar a gritos  ioantani, jiuakarhini uerani [jiuakaÌini ueráni]

llovizna janintserakualluvia janikuaM

macizo choperi, uinhamu [ui‚amu] machucar pucharani, ch’atani, ch’atarani madera chkári

madera resinosa  k’ueramu

madre  naandi [nändi]madrugada k’éri xarhintku [šaÌintku]madurar ninirani

madurarse ninini maduro niniri maguey akambamaíz tsírimal no sési

maldad no sési jásï úkua [no sesi jasÄ ukua]mamá naandi [nändi]mamar itsukua akunimanantial itsï uérati [itsÄ uérati]mancebo  tumbimandado ánchperatamandar juramuni, axani [ašani]mano jájkimanso kaxumbiti [kašúmbiti]manuscrito  jajki jimbo karakata, karakata jajki jimbomañana pauani, tsípamarchitar xanini [šanini], xanirani [šanirani]marido uámba mariposa parakata masa tsïreri [tsÄreri]

máscara kánharhikua [ká‚aÌikua] masticar xexani [šešani], xaxani [šašani] matador uándikuri, uandikuti

matar  uándikuni mazorca  xanini [sanini] mediador  teroakuri medianoche  terojkani chúrikua medicina sïpiata [sÄpiata] medida ts’eritatarakua

medidor ts’eritarakua medio  terojkani (mitad) mediodía  teroxutini [teróšutini] medir  ts’éritani

meditar eratsini, eratsintanimenear manatani mentir chkuanderani mentira chkuanderakua mentiroso  chkuanderari mes  kútsï [kutsÄ]

metate iauarhi [iauaÌi]

meter incharani, incharantani mezclar jeuetani, iétani miedo chéta, chétapu

miel tékuamilpa tarheta [taÌeta]ministerio ukua enga enkargarinhaka [ukua e‚ga e‚kargari‚aka]mirar  eraani [eräni]miserable  tskíjkurha [tskíjkuÌa], enga komu nitamajka [e‚ga komu nitámajka]miseria  komu nitamakuamisericordia  p’amojkperata, p’amojkperakuamisterio  ambe enga no mitinhajka [ambe e‚ga no miti‚ajka]mitad terojkani

mojado kuekari, kuakari mojar kuakarani molendero urhuri [uÌuri] moler urhuni [uÌuni]

molido urhukata [uÌukata]

molinillo p’arhajtsïkutarakua [p'aÌájtsÄkutarakua]montar jatanimonte juátamorada k’umanchikua morder  katsarhini [katsáÌini] mordido  katsarhikata [katsaÌikata] morir  uarhini [uaÌini]

morral  sutupu mosca  tíndi mosquito  tkúpu

mostrar exerani [ešerani], xarhatani [šaÌátani] mover manatani, manatakata, manatakuni mozo jántspiri

muchacha nanaka, iurhitskiri [iuÌítskiri]muchacho  tataka, tumbimucho kánikua

muchos uánikua

mudar moskunimudarse mórhikuarhini xukuparhakua [móÌikuaÌini šukúpaÌakua], mótsinimudo nunuxi [nunuši]muela sïni xexarakua [sÄni šešarakua]muerte  uarhikua [uaÌikua]

muerto uarhiri [uaÌiri] mujer  uarhiiti [uaÌïti] multitud uánikua k’uiripu

mundo parhakpini [paÌákpini] murciélago uasïsï [uasÄsÄ] muro tsïntsïkata [tsÄntsÄkata]Nnacer andajpinuni, kánguarhinhani [ká‚guaÌi‚ani]nada no ámbe [nombe]nadar xarhiamini [šaÌiámini], xarhiani [šaÌiani]nadie no nemanaguas sïrijtakua urapiti [sÄrijtakua urápiti]nariz urhi [uÌí] neblina  xúmu [šúmu] negro  turhipiti [tuÌípiti] ninguno no má

niña nanaka sapichu niño tataka sapichu nixtamal jápu

noche chúrikuanosotros  juchanovia tembunha [tembu‚a]novio tembuchanube janikuanuevo jimbanhi [jimba‚i]nunca no méni

Oobedecer  janhanharhini [ja‚á‚aÌini]obra úkuaocote  k’ueramuodiar ikiani exeni [ešeni]ofrecer eiakunioído kutsïkua [kutsÄkua] oír  kurhandini [kuÌándini] ojo éskua

oler sïpiruni [sÄpíruni]olote  téniolvidarse  mirikuarhini [miríkuaÌini] olla tsúntsu, porhechi [poÌechi] ombligo túpu

oración kómarhikua [kómaÌikua] orar  kómarhini [kómaÌini] ordenar juramuni

ordeñar itsukua p’ikunioreja kutsïkua [kutsÄkua]orilla uanhamukuni [ua‚amukuni]

en la orilla uéramani (de un pueblo)

orina iarhátsikata [iaÌátsikata]orinar  iarhatsini [iaÌátsini]

orines iarhatsikata [iaÌatsikata]

oscurecer  kápindinioscuridad  kápindikuaoscuro  kápindini

en lo oscuro  kápindu

otro máteruPpaciencia  tekaantskua [tekäntskua]padre taati [täti]paga, pago meiampikua, meiamperakua

pagar meiampini palabra uandakua palma p’úmu, pímu

palo chkári uirhipiti [chkári uiÌipiti] palpitar tsanguanhini [tsa‚guá‚ini] papá taati [täti]

papel sïranda [sÄranda]parar  anhaxustani [a‚ášustani]

pararse  anhaxurhini [a‚ašuÌini]

pared tsïntsïkata [tsÄntsÄkata]partir  arhukuni [aÌúkuni], kachukunipasar nitamani

de paso nitamani

pasear uanaakurhani [uanäkuÌani], uanarhitsini [uanáÌitsini]patear t’auarhini [t'auáÌini], tauarhpini [tauáÌpini]patio teronukua, ekuarhu [ekuaÌu]pato kuarasï [kuarásÄ], kuirisï [kuirisÄ]patrón juramuti jántspiriripaz pinandikuapecado k’amanharhintskua [k'ama‚aÌintskua]pedir komarhini [komaÌini], kurhajkuarhini [kuÌájkuaÌini]

pedir prestado kuánini, kuántpini

pedregal tsakapindupegar mátakuni, atani

pegar a una persona atajpini

pegarle con la mano jájki jimbo atani

pegado mátakata

peine ambajtsïtakua [ambajtsÄtakua], uixujtsïtakua [uišújtsÄtakua]pelar ambakerani, sükuitani [sÄkuítani]pelea uarhiperakua [uaÌíperakua] pelear uarhipini [uaÌipini], atajperani pelo jauiri

pelón patsïntsï [patsÄntsÄ], nombe jauiri jukaripeludo tisïrhikuarhiri [tisÄÌikuaÌiri], tisïki [tisÄki]

pellejo pasïri [pasÄri]pellizcar matirhini [matíÌini], ts’intsirhini [ts'intsíÌini]penetrar inchakuni, incharhini [incháÌini]pensar eratsini, eratsintaniperder ts/ïtani [tsÄtani]

perderse  ts/ïnchini [tsÄnchini]

perder el sentido  mirikuarhini [mirikuaÌini]

perdonador puátspintsti perdonar puátspintani perezoso  xépiti [šépiti] perro uíchuperseguir chúxani [chúšani]persona k’uiripu

persona que platica mucho

uandauandamiti

pesar k’uetsaperani pesa k’uetsaperakua pesado  k’uetsapiti

pescado  kuruchapescar uarhoni [uaÌoni], kurucha p’ímani pescuezo  anhanchakua [a‚anchakua] pestaña tsúmba

petate k’uírakuapicar chkúrhini [chkúÌini], texarhini [tešaÌini], tsepunipie jantsiripiedra tsakapu

piel sïkuiri [sÄkuiri]pino p’ukuripintar  atantanipiojo ambusï [ambusÄ]pisar t’auajchakuni, t’auandurhini [t'auanduÌini]plano ichukiplantar jatsintaniplática uandontskuarhita [uandóntskuaÌita] platicar uandontskuarhini [uandóntskuaÌini] pluma p’unguari [p'u‚guari]

pobre kómu nitamanipoco, poquito sánititu

un poco sáni

poder úni, uinhapikua [ui‚ápikua]

podrirse tereni polilla seperi polvo t’upuri poner jatsikuni

ponerse jukakuarhini  [jukákuaÌini]

puesto jukarini

por jimbopredicar arhijtsïkpini [aÌijtsÄkpini], uandajtsïkpini [uandajtsÄkpini]preguntar k’urhanguarhini [k'uÌá‚guaÌini]prender p’irani

prender lumbre etskuni, tixatani [tišátani]

prensar katsikuniprestar kuánitkuarhini [kuánitkuaÌini], kuánitaniprimero ueenani anapu [uënani anapu]

principiar ueenani [uënani] principio ueenakuarhu [uënakuaÌu] probar ts’éjkuni

probar el sabor  ts’émuni

prometer eiakunipueblo ireta

pueblo grande ireta k’éri

puerco kúchipulga tsíripulmón xaramita [šarámita]Qquebrar kuarhakuni [kuaÌákuni], kakaniquedar pakaraniquehacer úkuaquejarse atsïkuarhini [atsÄkuaÌini]quelite xakua [šakuá]quemar kurhirani [kuÌírani]

quemarse aparhini [apáÌini], kurhini [kuÌíni]

querer uékani

querer mucho a una persona uembini

quién ¿ne?quitar  késtakuni, kénditani, euakuarhpini [euákuaÌpini]

quitarse p’irani, késtakukuarhini [késtakukuaÌini]Rrabioso mónharhi [mó‚aÌi] raíz  sïrangua [sÄra‚gua] rajar  arhakuni [aÌákuni] rana kuanhasï [kua‚asÄ] rasposo  ch’erapiti

rastrojo arho [aÌó]rata  xarhisï [šaÌisÄ], jeiaki iuiri

ratón jeiakirayo sïrpiri [sÄrpiri], piritakuareata sïndari [sÄndari]rebasar uanojtakunirebelión no janhanharhikua [no ja‚á‚aÌikua]recibir p’irani recio uinani recoger p’íkuntani

red uarhokua [uaÌokua]

red para pescar cheremikua, uarhokua [uaÌokua]

redondo uirhipiti [uiÌípiti]refrescarse  tsirapintaniregalar intsïmpini [intsÄmpini]regalo intsïmperakua [intsÄmperakua]regañar xukani [šukani]regar t’epani, iorheatani [ioÌéatani], etsakuniregresar k’uanhatsintani [k'ua‚átsintani]reír  terekuarhini [terékuaÌini] relámpago piritakua relampaguear piritani

remedio sïpiata [sÄpiata], sïpiati [sÄpiati] remendar takusï úni [takúsÄ uni], maiarani remolino sïuini [sÄuini]

renacer kánguarhinhantani [ká‚guaÌi‚antani] renovar jimbanherantani [jimba‚erantani] reñir  arhijperani [aÌijperani]

repartir  arhukuni [aÌukuni]reposar mintsikuarhini [mintsÄkuaÌini]resbalar ts’ïruni [ts'Ärúni], ts’uruani

resbalarse  tskanduni, pitsïnduni [pitsÄnduni]

resbaloso  tskándini

resina xunhanda [šu‚anda] respirar jirestani, jirejtani resucitar tsíntani

resucitar a otro tsítantani

resurrección  tsíntskua

retoñar tsikintaniretoño tsikikuareventar charani

reventado charari

revivir  tsíntanirevolver iétani, jeuetanirezar uandatsikuarhini [uandátsikuaÌini]rico jatsikuarhiri [jatsíkuaÌiri]río  iorhekua [ioÌekua]risa terekuarhikua [terékuaÌikua]robar sïpani [sÄpani], sïpatspini [sÄpatspini]

robarle kuarhukuni [kuaÌukuni]

rocío xúmarhata [šúmaÌata], xuxumarhata [šušúmaÌata]rodar uirhijpini [uiÌíjpini],  uirhijpani [uiÌíjpani]rodilla jurhintskua [juÌintskua], jurhinhkskua [juÌi‚kskua]rojo charhapiti [chaÌápiti]romper karukunironcar k’uarani, sarochanironco sarochani (estar)ropa xukuparhakua [šukúpaÌakua] ropa lavada jupakata, jupakua ropa vieja takusï [takusÄ]

rozar uarhotani [uaÌótani] (trigo, etc.)Ssaber  mítini, jorhenani [joÌenani] sabiduría jorhengua [joÌe‚gua] sabroso  áspiti

sacar  petani, p’itani sacudir uarotani, uaratani sal  itukua

salado  itumitisalero  itukua jatarakua

salir uérani

salir a un viaje ueerani [uërani]

en la salida de un pueblo uéramani

saliva kuechenda saludar uandajpani salvador  p’imutantspiti

salvar  p’ímutantani, kuájpintani

salvarse  p’ímutantskuarhini [p'ímutantskuaÌini]

sanar  ambakerantanisangrar  iurhiri tsïtani [iuÌíri tsÄtani]sangre  iurhiri [iuÌiri]santidad pimbinhaxikua [pimbi‚ašikua]santo  pimbinhasï [pimbi‚asÄ], pimbinhaxiti [pimbi‚ašiti]sapo  kókisaquear inchakunisarampión  uacharhitakua [uacháÌitakua]sauce  tarhemu [taÌemu]secar  k’arhini [k'aÌini]

secarlo  k’arhirani [k'aÌírani]

secarse  k’arhintani [k'aÌintani]

seco  k’arhiri [k'aÌiri]sed k’arhichakua  [k'aÌíchakua]seguir  chúxani [chúšani], chúxapani [chúšapani]sembrar  júkskanisentarse  uaxakani [uašákani] sentir  p’ikuarherani  [p'ikuáÌerani] señor  tata

sepultar  jatsintaniserpiente  akuitsiservir  marhoani [maÌoani], jatsirani, jántspini

sesos kamatsïta  [kamátsÄta]sí  josilbar k’uímunisilencio pínandini,  pínaskusilvestre  juátarhu anapu [juátaÌu anapu]silla uaxantsïkua [uašantsÄkua]sirviente jántspirisobrar  jukari, pakaranisol  jurhiata [juÌiáta], tsándasolo  jandiajkusoltera  iurhitskiri [iuÌitskiri]soltero  tumbisombra  k’umandasombrero  kájtsïkua [kájtsÄkua]sonar  kúskanisoñar  tsánharhini [tsá‚aÌini]soplar  p’unitanisordo  kándi, pándi, taxindi [tašindi]suave  kuatapiti, no choperisubida karhamakua [kaÌámakua], karhamandu [kaÌámandu]subir karhamani [kaÌámani], karharani [kaÌárani]sucio  jaxiti [jašiti], sïuari [sÄuari]sudar aparhini [apáÌini]suelo  echerindusueño k’uínhchakua  [k'uí‚chakua], tsánharhikua [tsá‚aÌikua]sufrir tekaantani [tekäntani]sumir upaskunisuspirar k’arhanchini [k'aÌánchini], k’arhanguntani [k'aÌá‚guntani]

susto  chétaTtábano tanantsï [tanantsÄ]talón irhandurhakua [iÌánduÌakua]temblar jenchenitapa, tapón míkuatapar míkani, ójchakuranitardar  ióndanitarde  inchatiru, ióndakuarhu [ióndakuaÌu], xatini [šatini]tecolote  tukurutejer  tepenitejocote  karhasï [kaÌasÄ] tejón amatsï [amatsÄ] tela takusï [takusÄ]

temblar tsirindtsirijkuni, jénchenitemblor jénchekuatemplo tiostatemprano tsípku, xárhini [šaÌini]tender etsakunitener jatsini, jatsikuarhini [jatsikuaÌini]

tener bonito nombre sési arhikuarhini [sesi aÌikuaÌini]

tener diarrea páni tener fe  mintsikani tener olor jájkundini

tener sed  k’arhichani [k'aÌichani] terminar jatsierani, k’amatani (totalmente) terreno, tierra  echeri

tiempo iontki (hace)tierno puchurkutieso  k’uanhapiti [k'au‚ápiti]tifoidea teretsikuatirar  k’uanikuni, tsïtani [tsÄtani]

tirarse  tsïnchini [tsÄnchini], k’uanikuarhini [k'uaníkuaÌini]

tlacuache  úkuri

tobillo itukua jatakua, itukua jatarakua tocar  kústani, p’árhini [p'aÌini] todavía útasï [útasÄ]

todavía no nótki

todo iáminduecha (plural)tomar itsïmani [itsÄmani], arhani [aÌani], p’iranitomate toma, toma chixuparha [chišúpaÌa], toma chixukua [chišukua]torcer p’arhakuni [p'aÌákuni], matsïkuni [matsÄkuni]

torcer hilo p’arhajtsïkuni [p'aÌajtsÄkuni]

tortear ichuskuni, ichupanitortilla  ichuskutatortillar  ichupani, ichuskunitos  júkuatoser  júnitosferina  perentsï júkua [perentsÄ júkua]tostar tsájpani, uaninitrabajador ánchikuarhiri [anchikuaÌiri] trabajar  ánchikuarhini [ánchikuaÌini] trabajo ánchikuarhita [ánchikuaÌita], úkua traer  juáni

tragar  arhani [aÌani], kunajkani traicionar sïpatani [sÄpátani] transportar pántani

trapo takusï [takusÄ] trasplantar jatsintani tripa  sïturhi [sÄtuÌi]

tristeza uandanhiata [uandá‚iata], mískuarhita [mískuaÌita]tronar  charanitropezar téksarhutani [téksaÌutani]trozar kachukunitú  t’utuerto taxinharhi [taší‚aÌi]tumbar kuáskuni

tuza kúmuU

víbora akuitsiúnico jandiajkuunir  kuturaniuno ma, maechakua

ni uno no ma

unos máru

untar atarhini [atáÌini]uña téjki usar  úrani ustedes  cha utensilio  úrakua

uva sïruri [sÄruri] (silvestre)Vvaciar móndani vacío nombe jatari vagar ísku jámani varios uánikuecha

velludo tisïrhikuarhiti [tisÄÌikuaÌiti], tisïki [tisÄki]venado axuni [ašuni]vender íntspikuarhini [íntspikuaÌini], atarantanivenir jurhani [juÌani]ver exeni [ešeni], éskani verdad, verdadero sési jimbo vergüenza  k’uratsikua

vestido  anhanhikua [a‚a‚ikua], sïrijtakua [sÄrijtakua]

vestirse xukuparhantani  [šukúpaÌantani]

vida tsípikuavieja kutsïmiti [kutsÄmiti], tamapu viejo t’arhepiti [t'aÌépiti], tamapu viento tarhiata [taÌiata]

viruela kuaroxikua [kuaróšikua]

viruela loca kaxikuarhita [kašikuaÌita], kuaroxikua uanaakurhari [kuaróšikua uanäkuÌari]

visión janhaskua [ja‚askua] visitar p’orhembini [p'oÌémbini] viudo, viuda ts/ïndi [tsÄndi]

vivir  irekani vivo tsípiti volar kárani

voltear  juantsïkuastani [juantsÄkuastani], perejkuni, p’irhíkuni [p'iÌíkuni], menanhani [mená‚ani]volver k’uanhatsintani [k'ua‚átsintani], k’uanhatsini [k'ua‚átsini]vomitar jiuanivuelta juantsïkuastani [juantsÄkuastani]

(darle)Yy   kayo ji

Zzacate  uitsakuazancudo tkúpuzapote  úrhuata [uÌuata]zarza tsurhumbini [tsuÌúmbini] zopilote kurhitsi [kuÌitsi] zorrillo k’uitsiki

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Entrada destacada

La llorona Luis González Obregón, Las calles de México: Leyendas y sucedidos. Porrúa, México, 1997.

194. La llorona Consumada la conquista y poco más o menos a mediados del siglo XVI, los vecinos de la ciudad de México que se recogían en su...

Entradas populares